Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nam Định

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2022 và thay thế Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nam Định, Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Nam Định.

Toàn văn Quyết định 07/2022/QĐ-UBND.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác