Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/10/2021 và thay thế Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác