Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2022 và thay thế Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định; Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số  05/2022/QĐ-UBND.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác