Quy định mới “gỡ bí” cho việc tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL và được thực hiện đến nay mang lại một số kết quả tích cực; tuy nhiên cũng đã bộc lộ những quy định không còn phù hợp với thực tế. Nghị định 60 ra đời nhằm khắc phục những hạn chế, tạo đà phát triển cho các đơn vị SNCL.

Nghị định gồm 5 chương, 41 điều, quy định cụ thể về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công; tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - dân số, giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; lập chấp hành dự toán và quyết toán thu, chi; tổ chức thực hiện. Trong đó quy định rõ 5 nội dung được tự chủ chi của đơn vị SNCL bao gồm:

- Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương.

- Chi tiền thưởng theo chế độ tiền lương.

- Chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt phục vụ cho công việc của đơn vị.

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý (nhưng không vượt quá mức chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định).

- Và các khoản chi khác nếu có.

So với Nghị định 16 năm 2015 thì Nghị định 60 năm 2021 có những quy định khác biệt nổi bật về các nội dung sau:

1. Về giá dịch vụ sự nghiệp công;

2. Về lộ trình tính giá dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước;

3. Về  Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước;

4. Về Phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công;

5. Về Nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

6. Về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường  xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên;

7. Về Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công đảm bảo một phần chi thường xuyên;

8. Về Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;

9. Về Giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công.

Các quy định tại các văn bản sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

- Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

So với Nghị định 16 năm 2015 thì Nghị định 60 năm 2021 đã thể hiện rất rõ việc cụ thể hóa được những nội dung của tự chủ tài chính trong các đơn vị SNCL. Điều này thể hiện rất rõ ở việc tạo động lực khuyến khích đơn vị SNCL khai thác nguồn thu, nâng cao mức độ tự chủ tài chính, tăng tự chủ để các đơn vị thực hiện mức độ tự chủ, tạo đà phát triển cho các đơn vị SNCL trong tương lai./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác