Quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải từ trung ương đến địa phương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải.

Thông tư gồm 3 Chương, 8 Điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông tư 12/2021/TT-BGTVT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác