Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

1. Quyết định số 42/QĐ-SKH&ĐT

2. Quy định ban hành kèm theoQuyết định số 42/QĐ-SKH&ĐT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác