Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

Quyết định số 343/QĐ-STTTT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác