Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Quyết định số 50/QĐ-BQLCKCN

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác