Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký ban hành Quyết định số 670/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 1700/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định bãi bỏ nội dung quy định về nhiệm vụ, bộ máy, biên chế của Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1700/2004/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 670/QĐ-UBND

Quyết định số 672/QĐ-UBND 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác