Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 2665/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác