Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác