Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng đề án Vị trí việc làm
Hội nghị về công tác tuyển dụng và xây dựng đề án vị trí việc làm ngày 26/4/2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Theo đó, đối tượng xây dựng đề án Vị trí việc làm gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnhUBND các huyện, thành phố.

Việc xác định vị trí việc làm phải được xác định theo quy định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức hành chính theo quy định, đảm bảo số lượng, tên gọi của từng vị trí việc làm (danh mục VTVL) trong Đề án không được vượt quá hoặc thay đổi tên gọi vị trí việc làm.

Ngoài ra Hướng dẫn còn nêu rõ về căn cứ xây dựng, nội dung, một số lưu ý khi xây dựng, thành phần hồ sơ thẩm định và điều chỉnh Đề án VTVL.

Việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị như sau:

- Đối với các Sở đã có Thông tư của các Bộ chuyên ngành hướng dẫn VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành thì hoàn thiện Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của 04 nhóm VTVL.

- Đối với các Sở chưa có Thông tư của các Bộ chuyên ngành hướng dẫn VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành: Hoàn thiện Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của 03 nhóm VTVL; Sau khi các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức hành chính thì các sở, ban ngành xây dựng vị trí việc làm bổ sung nhóm VTVL nghiệp vụ chuyên ngành gửi Sở Nội vụ thẩm định, bổ sung, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với UBND các huyện, thành phố: Hoàn thiện Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của 04 nhóm VTVL; Sau khi các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức hành chính thì UBND các huyện, thành phố xây dựng vị trí việc làm bổ sung nhóm VTVL nghiệp vụ chuyên ngành gửi Sở Nội vụ thẩm định, bổ sung, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Hằng năm, các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức đã được phê duyệt hoặc có quy định, hướng dẫn mới về vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức. Nếu có sự thay đổi, các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 1116/HD-SNV tại đây.

Tải các biểu mẫu dạng Word tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác