Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng và điều chỉnh vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập
Đài Phát thanh- truyền hình tỉnh Nam Định

Theo đó, có 4 đơn vị là đối tượng điều chỉnh của Hướng dẫn này gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở và Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Việc xây dựng và điều chỉnh vị trí việc làm với các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh phải tuân đảm bảo một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm; bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đối với các đơn vị lần đầu xây dựng Đề án: phải xác định được vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP), sau đó xây dựng Đề án theo quy trình gồm 04 bước như Hướng dẫn.

- Đối với đơn vị điều chỉnh Đề án: Nội dung xin điều chỉnh Đề án phải đảm bảo đủ các phần gồm: sự cần thiết, cơ sở pháp lý; thực trạng đơn vị; thống kê nội dung điều chỉnh và kiến nghị đề xuất.

Ngoài ra, Hướng dẫn cũng chỉ rõ trình tự phê duyệt, thành phần hồ sơ và thời gian thẩm định Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, của đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Theo đó, thời hạn thẩm định hồ sơ là 40 ngày làm việc đối với hồ sơ xin phê duyệt lần đầu và 25 ngày làm việc đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh.

Hướng  dẫn  này  thay  thế  Mục  II  của  Hướng  dẫn  số 1582/HD-SNV của Sở Nội vụ ngày 29/7/2021 HƯỚNG DẪNXây dựng đề ánvị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Địnhhướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 795/HD-SNV và các văn bản kèm theo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác