image banner
Sở Nội vụ tỉnh Nam Định hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lượt xem: 1683

Căn cứ Công văn số 7415/BNV-CCVC ngày 15/12/2023 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Công văn số 64/BNV-CCVC ngày 05/01/2024 của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Công văn số 7211/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ chính sách và thăng hạng chức danh nghề nghiệp đội ngũ nhân viên trường học. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại Công văn số 845/VPUBNDVP8 ngày 28/12/2023 về việc tổ chức, tham mưu tổ chức xét thăng hạng CDNN viên chức; Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, các tổ chức hội được giao biên chế tổ chức rà soát, thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

I. THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỪ HẠNG V LÊN HẠNG IV, HẠNG IV LÊN HẠNG III

1. Về thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng

Thực hiện Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh, thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiêp đối với viên chức từ hạng V lên hạng IV và từ hạng IV lên hạng III, thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng V lên hạng IV, từ hạng IV lên hạng III

a) Viên chức hạng V và viên chức hạng IV được xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề nếu đang làm công việc ở vị trí việc làm phù hợp chức danh nghề nghiệp được xét và đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện xét theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP (sửa đổi Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) như sau:

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng CDNN; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận CDNN ở hạng cao hơn liền kề hạng CDNN hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn CDNN dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng hạng của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban hành quy định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì không phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng được xét;

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ CDNN hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn CDNN dự xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng CDNN mà CDNN đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề.

b) Đối với trường hợp viên chức đang xếp ở hạng CDNN mà hạng CDNN này không còn theo quy định của pháp luật hiện hành thì được xét thăng lên hạng CDNN cao hơn liền kề với hạng CDNN hiện giữ nếu đang công tác ở VTVL phù hợp và đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và được hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Mục I Công văn này). Quy định này không áp dụng đối với trường hợp có sự thay đổi mã số CDNN.

3. Tổ chức thực hiện xét thăng hạng viên chức từ hạng V lên hạng IV và từ hạng IV lên hạng III

Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, trên cơ sở Quyết định phê duyệt VTVL và cơ cấu viên chức theo CDNN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn tại Công văn này, lập Đề án tổ chức xét thăng hạng CDNN viên chức của cơ quan, đơn vị mình, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng CDNN trước ngày 31/3/2024. Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện xét thăng hạng đối với viên chức theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 31/5/2024. Đối với người làm việc tại các Hội đặc thù được giao biên chế, được áp dụng chế độ chính sách như viên chức, căn cứ vị trí việc làm của Hội, người đứng đầu các tổ chức Hội rà soát, tổng hợp danh sách người đủ điều kiện, gửi Sở Nội vụ tổng hợp và tổ chức xét thăng hạng.

II. THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II VÀ TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I

1. Thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng Theo quy định tại khoản 17, khoản 36 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ (sửa đổi Điều 33 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh, thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I như sau:

a) Thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II

- Đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS từ hạng III lên hạng II: thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (nếu có viên chức giữ CDNN giáo viên mầm non, tiểu học, THCS);

- Đối với các CDNN viên chức còn lại (trừ trường hợp xét thăng hạng từ hạng II trở xuống đối với viên chức làm việc tại ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên): thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

b) Thăng hạng viên chức từ hạng II lên hạng I Thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng viên chức từ hạng II lên hạng I thuộc UBND tỉnh, bao gồm cả viên chức làm việc tại các ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên (trừ trường hợp xét thăng hạng CDNN hạng I xếp lương loại A2 đối với viên chức làm việc tại ĐVSNCL tự chủ chi thường xuyên, ĐVSNCL tự chủ CTX và CĐT).

c) Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 845/VPUBND-VP8 ngày 28/12/2023 về việc tổ chức, tham mưu tổ chức xét thăng hạng CDNN viên chức, UBND tỉnh giao:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng CDNN thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đối với vị trí việc làm của ngành Giáo dục và Đào tạo, thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng CDNN thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đối với vị trí việc làm của ngành Y tế, thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

- Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức xét thăng hạng CDNN thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đối với VTVL của các ngành còn lại, thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/2023. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện xét thăng hạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định.

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I:

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP (đã được nêu tại điểm a, khoản 2 mục I Công văn này). Đồng thời ngoài tiêu chuẩn, điều kiện chung, Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có trách nhiệm quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với trường hợp thăng hạng lên hạng II và hạng I thuộc ngành, lĩnh vực quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ và quyền lợi của viên chức. Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với trường hợp thăng lên hạng II và hạng I áp dụng cho viên chức hành chính, viên chức văn thư và viên chức lưu trữ. Đến nay mới có 10 Thông tư của các Bộ quản lý ngành hướng dẫn về việc thăng hạng CDNN viên chức (có Danh sách các Thông tư kèm theo). Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có trách nhiệm ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng, hoàn thành trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

3. Tổ chức thực hiện xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I

- Đối với viên chức ngành Y tế: Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế: Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, xây dựng dự thảo Đề án xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 31/3/2024 và tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện xét thăng hạng đối với viên chức theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

- Đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập: Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, xây dựng dự thảo Đề án xét thăng hạng CDNN viên chức giáo dục trên địa bàn tỉnh từ hạng III lên hạng II (trừ trường hơp thăng hạng từ giáo viên mầm non, 5 tiểu học, THCS hạng III lên hạng II) và từ hạng II lên hạng I của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 31/3/2024 và tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện xét thăng hạng đối với viên chức theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

- Đối với viên chức các ngành còn lại: Căn cứ vào Thông tư của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng Đề án xét thăng hạng đối với viên chức, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 31/3/2024 và tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện xét thăng hạng đối với viên chức theo quy định, hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

III. XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ

1. Thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1), đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2) tổ chức xét thăng hạng CDNN hạng I xếp lương A2 và từ hạng II trở xuống đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, phù hợp với vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo CDNN đã được phê duyệt; Quyết định bổ nhiệm CDNN, xếp lương, nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ CDNN hạng I trở xuống (bao gồm cả CDNN hạng I xếp lương viên chức loại A3) thuộc phạm vi quản lý.

2. Tổ chức thực hiện Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng Đề án vị trí việc làm, tổ chức thẩm định, trình người đứng đầu ĐVSNCL quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo CDNN của đơn vị. Căn cứ vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo CDNN đã được phê duyệt, xây dựng Đề án xét thăng hạng CDNN đối với viên chức, trình cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) tổng hợp, trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng. Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, ĐVSNCL tự chủ tổ chức xét thăng hạng đối với viên chức theo quy định, hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

CV-156_SNV_-to-chuc-xet-thang-hang-vien-chuc.pdf

Phòng Tổ chức bộ máy
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1