Thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo đó, Căn cứ quy định tại điểm a và điểm d khoản 2 Điều 11, điểm a và điểm c khoản 3 Điều 14 và Điều 22 của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của trường cao đẳng theo Điều lệ của trường cao đẳng (tại Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Quyết nghị của Hội đồng trường về quy chế tổ chức, hoạt động và cơ cấu tổ chức của trường, Hiệu trưởng trường cao đẳng ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của trường, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của trường và quyết định cơ cấu tổ chức của trường, bảo đảm phụ hợp với Điều lệ của trường cao đẳng tại Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Khi quyết định cơ cấu tổ chức của trường, số lượng cấp phó của trường và các tổ chức thuộc trường phải đáp ứng tiêu chí về biên chế tối thiểu (số người làm việc) để thành lập tổ chức và xác định số lượng cấp phó theo đúng quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, ngày 04/6/2021, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định có Công văn số 1233/SNV-TCBC về việc đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Toàn văn nội dung Công văn số 3088/BNV-TCBC ngày 25/6/2021 của Bộ Nội vụ

Toàn văn nội dung Công văn số 1233/SNV-TCBC ngày 04/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác