Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định

Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; là đầu mối thực hiện việc tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai các Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư nhằm góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện nhiệm vụ Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/7/2021, thay thế Quyết định 1250/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác