Thông tư 03/2021/TT-BNG ngày 28/10/2021 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Thông tư gồm 7 điều, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2021.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Thông tư số 03/2021/TT-BNG

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác