Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với 27 nhiệm vụ, là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân câp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội với 15 nhiệm vụ, là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương trong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT- BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc UBND tỉnh, thành phố thuộc trung ương, phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác