Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thanh phố trực thuộc Trung ương.

Chi tiết toàn văn Thông tư 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác