Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2021.

Kể từ ngày Thông tư 09 có hiệu lực thi hành, các điều: 12, 13 và 14 của Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch quy định quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã hết hiệu lực.

 Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác