Thông tư số 14/2021/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch

* Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch.

* Về đối tượng áp dụng: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá, Thể thao; Sở Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Thông tư cũng áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư số 14/2021/TT-BVHTTDL

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác