Thông tư số 21/2021/TT-BTNMT ngày 29/11/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Thông tư số 21/2021/TT-BTNMT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác