UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng

Chi cục được thành lập ngày 13/7/2021 theo Quyết định số 1487/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng và có chức năng cung cấp các dịch sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xây dựng; thực hiện giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật; phục vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh và cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng khi đủ năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng bao gồm: vị trí, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và trách nhiệm của Chi cục trưởng.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2022.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác