Hướng dẫn thi nâng ngạch Bác sỹ lên Bác sỹ chính
1. Đối tượng: Đối tượng dự thi nâng ngạch bác sỹ lên bác sỹ chính, dược sỹ lên dược sỹ chính năm 2008 là cán bộ, viên chức đang xếp ở ngạch bác sỹ (16.118), dược sỹ (16.134) làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế; cán bộ, viên chức đang ở ngạch khác hoặc không đảm nhiệm công việc của một bác sĩ, dược sĩ không cử tham gia kỳ thi này.
2. Điều kiện dự thi:
a) Là người hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực công tác.
b) Đạt tiêu chuẩn của ngạch nghiệp vụ bác sỹ chính, dược sỹ chính ban hành kèm theo quyết định số 415/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức cán bộ chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Thời gian làm việc tối thiểu trong ngạch bác sỹ, dược sỹ ít nhất là 9 năm (không kể thời gian tập sự).
c) Phải có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính, cụ thể là:
- Bằng tốt nghiệp đại học y khoa hoặc đại học dược khoa.
- Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa I, dược sỹ chuyên khoa I hoặc chuyên khoa II, thạc sỹ, tiến sỹ.
- Ngoại ngữ trình độ B, 1 trong 5 ngoại ngữ: Nga, Pháp, Anh, Đức, Trung.
- Có công trình hoặc đề án nghiên cứu được Hội đồng khoa học cấp cơ sở nghiệm thu và áp dụng có hiệu quả.
3. Những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ theo quy định tại tiết 5.2, điểm 5, Công văn số 6095/BYT-TCCB ngày 04/9/2008 của Bộ Y tế, gồm:
- Những người có tuổi đời từ đủ 50 trở lên đối với nam và đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ.
- Những người có bằng đại học thứ hai là bằng đại học ngoại ngữ thuộc một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung quốc hoặc có chứng chỉ EILTS đạt 5.0 điểm, TOEFL quốc tế đạt 450 điểm trở lên trong thời gian 01 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày 01/10/2007.
- Những người đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài có sử dụng một trong năm thứ tiếng nêu trên, có thời gian tốt nghiệp không quá 5 năm tính đến ngày 01/10/2007.
4. Miễn thi tin học đối với những trường hợp đã có bằng đại học chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin.
5. Do chưa xây dựng được cơ cấu ngạch công chức, viên chức cho từng đơn vị và do chỉ tiêu Trung ương phân bổ hạn chế nên đối tượng cử đi dự thi nâng ngạch bác sỹ lên bác sỹ chính, dược sỹ lên dược sỹ chính năm 2008 như quy định tại điểm 1, điểm 2 của Công văn này, cụ thể:
5.1. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh:
- Giám đốc, Phó giám đốc bệnh viện và các đơn vị tương đương có hệ số lương 3,66 (bậc 5) trở lên.
- Trưởng, Phó khoa, phòng bệnh viện và các đơn vị tương đương có hệ số lương 3,99 (bậc 6) trở lên.
- Tiến sỹ, Thạc sỹ, chuyên khoa II có hệ số lương 3,99 (bậc 6) trở lên.
- Bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa I có hệ số lương 4,98 (bậc 9) trở lên.
5.2. Các đơn vị y tế tuyến huyện:
- Giám đốc, Phó giám đốc bệnh viện và các đơn vị tương đương có hệ số lương 3,99 (bậc 6) trở lên.
- Trưởng, Phó khoa, phòng bệnh viện và các đơn vị tương đương có hệ số lương 4,98 (bậc 9) trở lên.
- Tiến sỹ, Thạc sỹ, chuyên khoa II có hệ số lương 3,99 (bậc 6) trở lên.
6. Các đơn vị căn cứ vào các quy định tại Công văn số 6095/BYT-TCCB ngày 04/9/2008 của Bộ Y tế và Công văn này hướng dẫn cho những công chức, viên chức thuộc đối tượng, đủ điều kiện lập hồ sơ gửi về Sở Y tế chậm nhất là ngày 20/9/2008.
Hồ sơ công chức, viên chức đăng ký dự thi theo quy định tại điểm 4, Công văn số 6095/BYT-TCCB ngày 04/9/2008 của Bộ Y tế.

Các tin khác