Hướng dẫn thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2010

I. Thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính:

1. Đối tượng: Đối tượng dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2010 là cán bộ, công chức, viên chức đang xếp ngạch chuyên viên (01.003) làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước phù hợp với vị trí công tác. Cán bộ, công chức, viên chức đang ở các ngạch khác hoặc không đúng vị trí công tác không cử tham gia kỳ thi này.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự thi; nội dung, hình thức và thời gian thi; điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học; miễn nộp chứng chỉ; hồ sơ dự thi. (thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm 2,3,4,5,6,7 mục I công văn số 3256/BNV-CCVC ngày 20/9/2010 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ gửi kèm theo công văn này).

 3. Do chưa xây dựng được cơ cấu vị trí việc làm, ngạch công chức, viên chức cho từng đơn vị và do chỉ tiêu Trung ương phân bổ hạn chế nên đối tượng cử đi dự kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2010 ở tỉnh tập trung vào các đối tượng sau đây đã có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định tại điểm 2,3 mục I công văn 3256/BNV-CCVC.

  3.1. Đối với các Sở, ban, ngành (gọi chung là Sở):

- Giám đốc, Phó Giám đốc sở mức lương từ 3,66 trở lên.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng s, Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thuộc sở mức lương từ 4,32 trở lên.

- Chuyên viên mức lương từ 4,98 trở lên.

- Chuyên viên đã tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ trở lên, có mức lương từ 3,66 trở lên.

  3.2. Đối với các huyện và thành phố Nam Định (sau đây gọi chung là cấp huyện):

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện, thành phố mức lương từ 3,66 trở lên.

- Thường trực HĐND và UBND thành phố Nam Định, có mức lương từ 3,66 trở lên.

- Trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp huyện có mức lương từ 4,65 trở lên.

- Chuyên viên tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ trở lên, có mức lương từ 3,66 trở lên.

3.3. Đối với các đơn vị sự nghiệp:

- Cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh có mức lương từ 3,66 trở lên.

- Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ban, ngành; Trưởng, phó phòng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh có mức lương từ 4,32 trở lên.

4. Tài liệu và mức thu lệ phí:

- Tài liệu phục vụ cho ôn thi do Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2010 của Bộ Nội vụ chuẩn bị.

- Lệ phí thi: theo quy định của Bộ Nội vụ

- Phí hướng dẫn ôn thi: theo quy định của Bộ nội vụ

- Lệ phí nộp cho Hội đồng thi vào ngày tập trung ôn thi.

II. Thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp:

        1. Đối tượng: Đối tượng dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2010 là cán bộ, công chức đang xếp ngạch chuyên viên chính (01.002) làm việc trong các cơ quan nhà nước phù hợp với vị trí công tác. Cán bộ, công chức đang ở các ngạch khác hoặc không đúng vị trí công tác không cử tham gia kỳ thi này.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự thi; nội dung, hình thức và thời gian thi; điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học; miễn nộp chứng chỉ; hồ sơ dự thi. (thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm 2,3,4,5,6,7 mục II công văn số 3256/BNV-CCVC ngày 20/9/2010 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ gửi kèm theo công văn này).

3. Do chưa xây dựng được cơ cấu vị trí việc làm, ngạch công chức, viên chức cho từng đơn vị và do chỉ tiêu Trung ương phân bổ hạn chế nên đối tượng cử đi dự kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2010 ở tỉnh tập trung vào các đối tượng sau đây đã có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định tại điểm 2,3 mục II công văn 3256/BNV-CCVC:

3.1. Thường trực HĐND tỉnh, các phó chủ tịch UBND tỉnh.

3.2. Đối với các Sở, ban, ngành (gọi chung là Sở): Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương

4. Tài liệu và mức thu lệ phí:

- Tài liệu phục vụ cho ôn thi do Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2009 của Bộ Nội vụ chuẩn bị.

- Lệ phí thi: theo quy định của Bộ Nội vụ

- Phí hướng dẫn ôn thi: theo quy định của Bộ nội vụ

- Lệ phí nộp cho Hội đồng thi vào ngày tập trung ôn thi.

III. Tổ chức thực hiện:

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 4/9/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức, công văn số 3256/BNV-CCVC và nội dung Công văn này:

+ Thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức về toàn bộ nội dung thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2010.

+ Hướng dẫn cho các đối tượng có đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi nêu tại  mục I và mục II Công văn này làm hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh xem xét và lập danh sách công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch theo mẫu số 1 và mẫu số 2 (kèm theo Công văn này) và làm công văn gửi về Hội đồng sơ tuyển (qua Sở Nội vụ) cùng toàn bộ hồ sơ của từng cá nhân. Những cơ quan có từ 2 công chức, viên chức đăng ký dự thi trở lên thì danh sách lập theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết.

-  Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự thi theo quy định của ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.

-   Cán bộ, công chức, viên chức nộp hồ sơ dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của bản thân và hồ sơ dự thi nâng ngạch.

Để nộp hồ sơ về Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định của Bộ Nội vụ, các đơn vị gửi hồ sơ dự thi nâng ngạch về Hội đồng sơ tuyển của tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất vào ngày 30/9/2010, Hội đồng sơ tuyển của tỉnh không tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị nộp sau ngày 30/9/2010.

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính sẽ tổ chức giới thiệu, hướng dẫn nội dung ôn tập. Tài liệu phục vụ cho ôn thi sẽ do Bộ Nội vụ biên soạn. Lệ phí, phí dự thi nâng ngạch nộp cho Hội đồng thi tuyển vào ngày hướng dẫn ôn tập.

Những cán bộ, công chức, viên chức được dự kỳ thi nâng ngạch sẽ có giấy báo về thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi.

Chi tiết hướng dẫn của sở Nội vụ (Biểu mẫu kèm theo)
Mẫu danh sách CB, CC, VC đủ điều kiện dự thi (Mẫu của Bộ Nội vụ)
Hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch lên CVC, CVCC năm 2010 của Bộ Nội vụ

Các tin khác