Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập

1. Yêu cầu của đề án:

- Phải đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

- Các vị trí việc làm trong đề án phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, đồng thời phải gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng.

- Các vị trí việc làm trong đơn vị phải có tính ổn định từ 1-3 năm.

2. Căn cứ để xây dựng đề án gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị.

- Tính chất, đặc điểm và nhu cầu công việc của đơn vị.

- Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định.

- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực trạng bố trí, sử dụng viên chức của đơn vị.

3. Phương pháp, trình tự xây dựng đề án của đơn vị:

Xác định vị trí việc làm trong các đơn vị theo phương pháp tổng hợp trên cơ sở kết hợp giữa việc phân tích tổ chức, phân tích công việc với thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức của đơn vị và được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập (theo biểu mẫu tại Phụ lục số 1 );

- Bước 2: Phân nhóm công việc (theo biểu mẫu tại Phụ lục số 2);

- Bước 3: Xác định các yếu tố ảnh hưởng (theo biểu mẫu tại Phụ lục số 3);

- Bước 4: Thống kê, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức (theo biểu mẫu tại Phụ lục số 4);

Khi thống kê, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức, các đơn vị cần phân tích đánh giá thực trạng việc đáp ứng yêu cầu công việc, bố trí, sử dụng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị, gồm:

+ Đánh giá việc đáp ứng và sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đội ngũ viên chức và người lao động ở đơn vị;

+ Đánh giá việc bố trí, sử dụng và năng lực, hiệu quả công việc thực tế của từng viên chức theo nhiệm vụ được đảm nhận;

- Bước 5: Xác định bảng danh mục vị trí việc làm cần thiết của đơn vị; xác định chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm và số lượng người làm việc (theo biểu mẫu tại Phụ lục số 5);

- Bước 6: Xây dựng bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm (theo biểu mẫu tại Phụ lục số 6);

- Bước 7: Xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm (theo biểu mẫu tại Phụ lục số 7);

- Bước 8: Sau khi thực hiện các bước trên, các đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị mình theoPhụ lục 08.

Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

          - Bước 9: Tổng hợp ba nội dung chính gồm Danh mục vị trí việc làm, Bản Mô tả công việc và Khung năng lực theo mẫu tại Phụ lục I đi kèm Công văn 768/SNV-TCBC&TCPCP ngày 25/6/2018.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác