Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấo tổ chức của Sở Y tế

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NAM ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  06 /2010/QĐ-UBND

                 Nam Định,  ngày 18 tháng 3  năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 08 ngày 12/01/2010 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 265 /TTr-SNV ngày 13/3/2010,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
                                                             
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                            (Đã ký)

                                                                  Nguyễn Văn Tuấn
Chi tiết văn bản 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác