Quyết định số: 3013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng, năm 2021

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên mầm non hợp đồng năm 2021 như sau:

1. Giao chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 2.026 biên chế.

2. Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng, như sau:

a) Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2021 là 30.931 người, giảm 1.107 người làm việc so với năm 2020, cụ thể như sau :

Sự nghiệp giáo dục: 26.196 người làm việc, giảm 11 người làm việc.

- Sự nghiệp y tế : 3.445 người làm việc, giảm 1.051 người làm việc.

- Sự nghiệp văn hóa: 560 người làm việc, tăng 24 người làm việc.

- Sự nghiệp khác: 730 người làm việc, giảm 69 người làm việc.

b) Số lượng người làm việc trong các tổ chức Hội: 65 người, giữ nguyên như năm 2020.

c) Giáo viên mầm non hợp đồng: 864 chỉ tiêu, tăng 90 chỉ tiêu so với năm 2020.

Nội dung chi tiết của Quyết định

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác