Sở Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương mới với viên chức y tế

Theo đó, đối tượng áp dụng là viên chức chuyên ngành y tế đã được bổ nhiệm xếp lương theo các CDNN: Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng IV; Dân số viên hạng IV, Dinh dưỡng hạng IV trước ngày Thông tư số 03/2022/TT-BYT có hiệu lực thi hành và có đủ tiêu chuẩn của CDNN được chuyển xếp.

Viên chức đã được bổ nhiệm và xếp lương theo CDNN thuộc đối tượng áp dụng phải có trình độ đạt chuẩn từ cao đẳng trở lên theo đúng chuyên ngành, nhóm ngành đào tạo theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BYT thì được chuyển xếp lương viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 quy định tại Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Việc xếp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Trong Văn bản nêu rõ tiêu chuẩn cụ thể về chức danh nghề nghiệp và thành phần hồ sơ hiệp y chuyển xếp lương của Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng IV; Dân số viên hạng IV; Dinh dưỡng hạng IV.

Đồng thời tại Văn bản, Sở Nội vụ đề nghị Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phổ biến nội dung của Thông tư số 03/2022/TT-BYT; rà soát hồ sơ, lập danh sách các viên chức y tế đang giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV, Kỹ thuật y hạng IV, Dược hạng IV; Dân số viên hạng IV, Dinh dưỡng viên hạng IV đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện để chuyển xếp lương gửi Sở Nội vụ trước ngày 16/10/2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức bộ máy) để được hướng dẫn giải quyết./.

Toàn văn Hướng dẫn số 1833/HD-SNV của Sở Nội vụ.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác