Thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2008

Điều kiện dự thi:

Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính phải là người đang xếp ở ngạch chuyên viên, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29-5-1993 của Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) ban hành tiêu chuẩn nhiệm vụ các ngạch công chức hành chính.

Được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất, có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc)

Có hệ số lương 3,66 trở lên đối với Giám đốc, Phó Giám đổ sở; 4,32 trở lên đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng sở, Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng thuộc sở; chuyên viên có mức lương từ 4,98 trở lên hoặc chuyên viên đã tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ trở lên có mức lương từ 3,66

Miễn thi môn ngoại ngữ đối với: Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên tính đến ngày 31/12/2008; cán bộ, công chức, viên chức có bằng đại học thứ hai là ngoại ngữ, cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam

Miễn thi môn tin học đối với cán bộ, công chức, viên chức đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Chi tiết công văn hướng dẫn số 957/SNV-TCBCTL ngày 15/9/2008

Các tin khác