Tình hình tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Nam Định

Song song với việc tinh giản biên chế, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định đang tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chuyên môn nghề nghiệp, khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở để tuyển dụng, phân công, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Sau đây là toàn văn Báo cáo số 172/BC-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác