Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã xây dựng đề án tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ngày 11/03/2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 255/TB-TU về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
Thực hiện Thông báo số 255/TB-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ngày 13/03/2008, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 10 huyện, thành phố. Ngày 18/03/2008, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị công bố các quyết định tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nội dung của 2 Nghị định của Chính phủ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh để các cơ quan đi vào hoạt động theo tổ chức mới từ ngày 01/4/2008.
I. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được tổ chức lại như sau:
1. Giữ nguyên 10 sở, ban, ngành:
1.1. Sở Tài chính.
1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.
1.3. Sở Xây dựng.
1.4. Sở Giao thông vận tải.
1.5. Sở Tài nguyên và Môi trường.
1.6. Sở Khoa học và Công nghệ.
1.7. Sở Giáo dục và Đào tạo.
1.8. Sở Tư pháp.
1.9. Thanh tra tỉnh.
1.10. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
2. Các sở tiếp nhận thêm chức năng và tổ chức quản lý nhà nước từ Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, gồm:
2.1. Sở Y tế: Tiếp nhận chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về dân số.
2.2. Sở Lao động, Thương binh và xã hội: Tiếp nhận chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
3. Sắp xếp lại 11 Sở, Ban, Ngành thành 5 Sở, Ban, Ngành như sau:
3.1. Sở Nội vụ: Sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo chính quyền vào Sở Nội vụ.
3.2. Sở Công Thương: Hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Công Thương; chuyển chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về du lịch của Sở Thương mại - Du lịch về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
3.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3.4. Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch: Hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao với Sở văn hoá - Thông tin thành Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch; tiếp nhận chức năng và tổ chức về du lịch từ Sở thương mại - Du lịch, chức năng và tổ chức về gia đình từ Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản về Sở Thông tin và truyền thông.
3.5. Sở Thông tin và Truyền thông: Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính - Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
3.6. Giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sau khi đã chuyển chức năng và tổ chức của Uỷ ban về các Sở: Chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về dân số về Sở Y tế; chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về gia đình về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chức năng và tổ chức quản lý nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Thực hiện Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 9/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/5/2008, UBND tỉnh đã có quyết định Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở chức năng và tổ chức về dân số của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chuyển về Sở Y tế.
II. Các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh:
Thường trực Hội đồng nhân dân đã có Quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
Như vậy, sau khi tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nam Định còn 17 sở, ban, ngành. Có 2 cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh là Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp. Cơ cấu tổ chức bên trong các sở, ban, ngành gồm 121 phòng, 11 chi cục và 143 đơn vị sự nghiệp; giảm 6 sở, ban, ngành, giảm 1 cơ quan hành chính nhà nước và giảm 15 phòng thuộc sở, ban, ngành.
III. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố của tỉnh:
Thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố trong tỉnh được tổ chức thành 120 phòng ban, cụ thể như sau:
1. Đối với 9 huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường và Giao Thuỷ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được tổ chức thống nhất thành 12 phòng theo tinh thần của nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm:
1.1. Văn phòng HĐND và UBND.
1.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch.
1.3. Phòng Tư pháp.
1.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường.
1.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
1.6. Phòng Y tế.
1.7. Phòng Nội vụ.
1.8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
1.9. Phòng Văn hoá và Thông tin.
1.10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1.11. Phòng Công Thương.
1.12. Thanh tra huyện.
2. Thành phố Nam Định được tổ chức thành 12 phòng, ban; nhưng chỉ có 10 phòng, ban tổ chức giống các huyện và có 2 phòng được tổ chức theo tính chất đặc thù là phòng Kinh tế và phòng Quản lý đô thị (không có 2 phòng là phòng Công Thương và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
IV. Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở thuộc diện tổ chức lại:
Căn cứ Thông báo số 255/TB-TU của Ban Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo các sở: Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và truyền thông, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội – là những sở thuộc diện tổ chức, sắp xếp theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời quyết định bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm vào chức vụ thấp hơn chức vụ cũ do sắp xếp tổ chức.

Các tin khác