Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định về công tác quy hoạch cán bộ

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký (27/12/2021) và thay thế những quy định trước đây về quy hoạch cán bộ không phù hợp với Quy định này.

Với cấu trúc nội dung gồm 3 phần, 13 điều và phần phụ lục với 4 phụ lục (1A, 1B, 2 và 3) Quy định số 50 đã quy định về nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền, trách nhiệm, phương pháp, tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, quy trình, quản lý và công khai trong công tác quy hoạch cán bộ; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, có trách nhiệm cụ thể hoá cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị không trái với Quy định này.

Sở Nội vụ Nam Định giới thiệu toàn văn Quy định số 50-QĐ/TW (tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác