Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên dạy nghề

1. Đối với giáo viên dạy nghề trình độ sơ cấp

a. Sửa đổi tiêu chuẩn về Trình độ ngoại ngữ

Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

Trước đây, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH yêu cầu có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT và đọc và hiểu một số thuật ngữ chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy.

b. Sửa đổi tiêu chuẩn về Trình độ tin học

Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

Trước đây, yêu cầu có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và sử dụng được phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng.

2. Đối với giáo viên dạy nghề trình độ trung cấp

a. Sửa đổi tiêu chuẩn về Trình độ ngoại ngữ

Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ trung cấp theo yêu cầu vị trí việc làm do người dùng đầu cơ Sơ hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

Trước đây, yêu cầu có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT và Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy.

b. Sửa đổi tiêu chuẩn về Trình độ tin học

Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ trung cấp theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

Trước đây, có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng.

3. Đối với giáo viên dạy nghề trình độ cao đẳng

a. Sửa đổi tiêu chuẩn về Trình độ ngoại ngữ

Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng theo yêu cầu vị trí việc làm do ligười đứng đầu cơ sơ hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

Trước đây, yêu cầu có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT và đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy.

b. Sửa đổi tiêu chuẩn về Trình độ tin học

Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

Trước đây, yêu cầu có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy.

Như vậy, quy định mới đã bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/3/2021.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác