Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức

Theo đó công chức, viên chức của 20 ngành, lĩnh vực đã bỏ quy đinh yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, cụ thể:

STT

Công chức, viên chức

Văn bản quy định

Ngày có hiệu lực

1

Viên chức ngành Giáo viên

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT02/2021/TT-BGDĐT03/2021/TT-BGDĐT04/2021/TT-BGDĐT

20/3/2021

2

Công chức hành chính, văn thư

Thông tư 02/2021/TT-BNV

01/8/2021

3

Công chức ngành thi hành án dân sự

Thông tư 06/2021/TT-BTP

14/10/2021

4

Viên chức ngành di sản văn hóa

Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL

05/02/2022

5

Côngchức ngành Quản lý thị trường

Thông tư 02/2022/TT-BCT

01/4/2022

6

Viên chức ngành y tế

Thông tư 03/2022/TT-BYT

10/6/2022

7

Công chức ngành kế toán, thuế, hải quan

Thông tư 29/2022/TT-BTC

18/7/2022

8

Viên chức ngành thư viện

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL

15/8/2022

9

Viên chức ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Thông tư 08/2022/TT-BTTTT

15/8/2022

10

Viên chức ngành Thông tin và Truyền thông: âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim

Thông tư 07/2022/TT-BTTTT

15/8/2022

11

Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL

25/8/2022

12

Viên chức ngành nông nghiệp

Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT

06/10/2022

13

Công chức ngành nông nghiệp

Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT

06/10/2022

14

Viên chức chuyên ngành biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT

10/10/2022

15

Viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư 07/2022/TT-BNV

15/10/2022

16

Viên chức chuyên ngành trợ giúp viên pháp lý

Thông tư 05/2022/TT-BTP

20/10/2022

17

Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thông tư 14/2022/TT-BKHCN

12/12/2022

18

Viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL

10/12/2022

19

Viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT

09/12/2022

20

Công chức chuyên ngành Ngân hàng

Thông tư 14/2022/TT-NHNN

01/01/2023

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác