Bộ Nội vụ ban hành văn bản hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Để thuận tiện trong việc tra cứu văn bản, ngày 21/5/2019 Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản hợp nhất Nghị định Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

Nghị định hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nghị định hợp nhất số 04/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Chi tiết Nghị định hợp nhất số 02/NĐHN-BNV xem tại đây.

Chi tiết Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV xem tại đây.

Chi tiết Nghị định hợp nhất số 04/NĐHN-BNV xem tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác