Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc tuyển dụng viên chức ở đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên

Theo đó, quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì thẩm quyền tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện. Tuy nhiên, trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền tuyển dụng viên chức chưa đủ điều kiện tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, đề nghị các đơn vị báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý thực hiện việc tuyển dụng viên chức.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu công văn số 6409/BNV-CCVC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác