Công văn số 546/VP8-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vi ̣sự nghiêp̣ công lập trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyêṇ, thành phố tổ chức khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tổ chức rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng từ tháng 6/2020 trở về trước đối với cán bộ, công chức (kể cả công chức cấp xã), viên chức đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Lập danh sách, thống kê các trường hơp̣ có sai phaṃ trong tuyển duṇg cán bộ, công chức , viên chức gửi về UBND tỉnh và Sở Nội vụ, trước ngày 15/8/2020.

3. Xử lý sai phaṃ trong tuyển duṇg:

a) Chủ tịch UBND các huyện , thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vi ̣sựnghiêp̣ công lập trực thuộc UBND tỉnh, ngườ i đứng đầu đơn vi ̣sử duṇ g cán bộ, công chức, viên chức thực hiện xử lý sai phạm theo mục 2 của Kết luâṇ số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và phần I, phần II của Hướng dâñ số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

b) UBND tỉnh xem xét , kết luâṇ cu ̣thể từng trường hơp̣ sai phaṃ trong tuyển duṇg theo Kết luâṇ số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ đối với các trường hơp̣ tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên.

c) Chủ tịch UBND các huyêṇ , thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vi ̣sựnghiêp̣ công lập trực thuộc UBND tỉnh đươc̣ giao tuyển duṇg công chức cấp xã, viên chức: Xem xét, kết luâṇ cu ̣thể từng trường hơp̣ sai phạm trong tuyển duṇg công chức cấp xã, viên chức theo đúng quy điṇh; xử lý trách nhiệm 2 đối với tập thể và cá nhân để xẩy ra sai phạm trong tuyển dụng theo đúng quy điṇh; báo cáo kết quả xử lý vềUBND tỉnh trước ngày 15/11/2020.

d) Các trường hơp̣ sai phaṃ trong tuyển duṇg mà không đươc̣ xem xét xử lý theo quy điṇ h của Kết luâṇ số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ , nếu sau này phát hiêṇ ra thì thưc̣ hiêṇ hủy bỏ quyết điṇh tuyển duṇg và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về các diện vi phạm trong tuyển dụng,tổ chức thực hiện việc rà soát và xử lý sai phạm trong tuyển dụng đảm bảo đúng theo quy định của Kết luâṇ số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác