Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm học 2012-2013

1- Xây dựng báo cáo tổng hợp: Ni dung báo cáo phn ánh kết qu thc hin kế hoch biên chế giáo viên, nhân viên trong năm hc 2011-2012. Đồng thi phn ánh nhng thun li, khó khăn, đề xut kiến ngh trong công tác qun lý, s dng, tuyn dng giáo viên, nhân viên ca các đơn v s nghip giáo dc, đào to thuc thm quyn qun lý ca Cơ quan, đơn v. Kèm Báo cáo này gm các biu tng hp liên quan theo các mu: Biu s 01, 02, 03, C1, C2A, C2B, GDTX, THPT-A, THPT-B (dùng mu đính kèm Công văn này hoc ti v t Trang tin đin t ca S Ni v: http://sonoivu.namdinh.gov.vn).

2- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho năm học mới: Căn c yêu cu nhim v và kế hoch, quy mô phát trin trường, lp đối vi tng bc hc, cp hc trong năm hc 2012-2013; trên cơ s s lượng, cơ cu chng loi giáo viên, nhân viên hin có; s lượng ngh hưu trong năm 2012 theo tng b môn, chng loi đối vi giáo viên, nhân viên; căn c ni dung chương trình ging dy do B Giáo dc và Đào to quy định và định mc biên chế quy định ti Thông tư liên tch s 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23-8-2006 ca B Giáo dc và Đào to và B Ni v; biên chế được UBND giao theo Quyết định s 2495/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 ca Ch tch UBND tnh và Công văn s 56/SNV-TCBCTL ca S Ni v v vic giao ch tiêu biên chế công chc qun lý hành chính, biên chế s nghip năm 2012:

- Xây dng phương án, tiến hành b trí điu chuyn giáo viên, nhân viên thuc thm quyn qun lý t nơi tha đến nơi thiếu cho phù hp.

- Sau khi có phương án điu chuyn giáo viên, nhân viên gia các đơn v thuc thm quyn qun lý, căn c s lượng, chng loi giáo viên, nhân viên đăng ký chuyn công tác (chuyn đi, chuyn đến) d kiến có th gii quyết được để xác định c th nhu cu tuyn dng giáo viên theo tng chng loi đối vi tng bc hc, cp hc làm cơ s để xây dng Kế hoch tuyn dng giáo viên cho năm hc mi. Khi xây dng kế hoch tuyn dng cn chú ý:  không tuyn giáo viên khác chng loi để s dng biên chế được giao đối vi các môn hc hin ti thiếu ngun hoc chưa đủ cơ s vt cht để phc v cho vic trin khai ging dy; mt khác cn lưu ý đến công tác tuyn dng viên chc để đảm nhim các công tác: kế toán, y tế trường hc, thư vin, thiết b, thí nghim đảm bo theo đúng quy định đối vi tng loi trường

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác