Kế hoạch triển khai Đề án Văn hóa công vụ

Kế hoạch đã giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Văn hóa công vụ; rà soát, sửa đổi các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp làm việc và kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm văn hóa công vụ. Kế hoạch đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng có liên quan, trong đó giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trực tiếp trong bồi dưỡng, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra thực hiện chung; phân công Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định chịu trách nhiệm về thông tin, tuyên truyền; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát các cơ quan nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ gắn với thực hiện Văn hóa công vụ.

Kế hoạch cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai Quyết đinh số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức kịp thời, nhanh chóng, toàn diện, đạt được mục tiêu của Đề án là hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu qủa trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Nam Định tại file đính kèm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác