Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Theo đó, những quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có những thay đổi, cụ thể:

- Về nội dung và hình thức tuyển dụng: Đối với thi tuyển và xét tuyển viên chức thì vòng 2 đều phải thực hiện thi môn nghiệp vụ chuyên ngành thông qua một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn, thực hành, thi viết.

- Về quyết định tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc: Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

- Về đối tượng ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển: Nghị định đã bỏ quy định cộng điểm ưu tiên đối với đối tượng "đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ": được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2”.

- Về tiếp nhận vào làm viên chức: Việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thì cơ quan, đơn vị không phải thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch để thực hiện quy trình xem xét tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào làm viên chức, khi đối tượng đủ điều kiện để tiếp nhận vào làm viên chức và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm.

- Về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Nghị định quy định thêm hình thức xét thăng hạng đặc cách chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được bổ nhiệm chức danh có yêu cầu hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Ngoài ra Nghị định còn quy định cụ thể về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý và một số thay đổi khác.

Nghị định 115/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/9/2020 và bãi bỏ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem chi tiết Nghị định 115/2020/NĐ-CP tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác