Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội

Thông tư áp dụng đối với viên chức chuyên ngành công tác xã hội làm việc trong các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chức danh và mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội như sau:

- Công tác xã hội viên chính

Mã số: V.09.04.01

- Công tác xã hội viên

Mã số: V.09.04.02

- Nhân viên công tác xã hội

Mã số: V.09.04.03

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2023.

Trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác