Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức …

Theo đó từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 Quyết định này có hiệu lực công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước của tỉnh sẽ được điều chỉnh theo quy định mới của Quyết định này, đồng thời bãi bỏ các quy định được quy định trong các quyết định sau:

1. Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy - cán bộ, công chức, viên chức - lao động;

2. Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 

Nội dung chi tiết Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác