Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, từ ngày 30/9/2019, khi Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực, việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố ngoài các quy định chung của Đảng, Nhà nước còn phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác của ngành, cụ thể như sau:

- Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

- Đối với chức danh trưng phòng phải có thi gian đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo hoặc tương đương; hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương.

- Đối với chức danh phó trưởng phòng phải có thời gian đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương; công chức ngạch chuyên viên.

Ngoài ra đối với công chức, viên chức đang giữ chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng nữ dưới 50 tuổi hoặc trưởng phòng, phó trưởng phòng nam dưới 55 tui chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chun thì trong thời gian nhim kỳ bổ nhiệm phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chun theo quy định tại Thông tư này./.

Nội dung chi tiết Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác