UBND tỉnh Nam Định ban hành quy định thành phần các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự

Quy định bao gồm 9 điều:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Điều 3. Giải thích từ ngữ

- Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

- Điều 5. Trách nhiệm trong thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý

- Điều 6. Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

- Điều 7. Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nguồn nhân sự tại chỗ

- Điều 8. Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

- Điều 9. Tổ chức thực hiện

Theo đó, trên cơ sở đúng đắn về pháp lý và trong thực tiễn Thực  trạng thực  hiện quy  trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hiện nay còn nhiều bất cập, đặc biệt từ khi thực hiện quy trình “5 bước” theo Nghị định  số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định  số 115/2020/NĐ-CP; Hơn nữa, quy mô tổ chức bộ máy của các loại hình cơ quan, đơn vị khối nhà nước đa dạng; phân cấp quản lý cán bộ lãnh đạo khác nhau giữa các huyện, thành phố; cách hiểu về thành phần tham dự các bước hội nghị chưa thống nhất.... Để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh cần thiết phải ban hành Quyết định quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo,quản lý trong các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu Quyết định số 1124/QĐ-UBND tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác