UBND tỉnh Nam Định kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh

Theo đó, Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được cử là Trưởng ban; ông Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng ban thường trực; bà Phạm Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính là Phó Trưởng ban; các Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở ngành, đơn vị của tỉnh: Liên đoàn Lao động, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nam Định.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của tỉnh có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, triển khai thực hiện cổ phần hóa, quản lý các doanh nghiệp theo các quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Nam Định.

Cùng với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Nam Định./.

Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn Quyết định số 1716/QĐ-UBNDQuyết định số 1723/QĐ-UBND.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác