Sở Nội vụ hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội năm 2023

Theo đó, Sở Nội vụ hướng dẫn một số điểm về việc tạm phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2023 đối với: biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; đối với ĐVSNCL chưa tự đảm bảo chi thường xuyên; đối với các hội cấp tỉnh, cấp huyện và đối với ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên, ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Trong đó, riêng chỉ tiêu Hội vào biên chế viên chức của tỉnh năm 2023 được tạm tính 65 người.

Thời hạn thực hiện giao biên chế công chức và phân bổ số lượng người làm việc trong ĐVSNCL chưa tự đảm bảo chi thường xuyên: các đơn vị có trách nhiệm ban hành Quyết định gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/5/2023.

Quyết định phê duyệt số lượng người làm việc của ĐVSNCL tự chủ các đơn vị phải gửi về cơ quan chủ quản (đối với ĐVSNCL thuộc sở, huyện) hoặc gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đối với ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh) trước ngày 30/5/2023.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 1253/HD-SNV tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác