Chỉ thị về việc lãnh đạo thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường ở tỉnh Nam Định

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết về ý nghĩa, mục đích, chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường để tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh

- Đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường của tỉnh; các huyện, thành phố không thành lập Ban chỉ đạo, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở địa phương mình

Chi tiết Chỉ thị 15-CT/TU

Các tin khác