Công văn số 60/UBBC-TT ngày 26/5/2021 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Nam Định v/v chỉ đạo tổ chức bầu cử thêm

Căn cứ quy định tại mục 2, Điều 79 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thì các đơn vị nêu trên phải thực hiện bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã ở đơn vị đó.

Để thực hiện việc bầu cử thêm bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quy định về phòng, chống dịch Covid-19; Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Công văn số 60/HĐBC-TT ngày 26/5/2021 yêu cầu Huyện ủy, Thành ủy các huyện và thành phố Nam Định chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện rà soát lại toàn bộ kết quả bầu cử đại biểu HĐND của từng cấp theo đơn vị bầu cử để xác định danh sách chính thức các đơn vị bầu cử phải thực hiện bầu cử thêm.

Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn có các đơn vị phải bầu cử thêm ra quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã.

2. Căn cứ danh sách đơn vị bầu cử thêm, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp có đơn vị bầu cử thêm quyết định ngày bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm, dự kiến thời gian tổ chức bầu cử thêm vào ngày Chủ nhật, 06/6/2021.

3. Ủy ban bầu cử có đơn vị bầu cử thêm công bố danh sách người ứng cử của đơn vị bầu cử thêm, lập báo cáo gửi về Sở Nội vụ để in phiếu bầu và danh sách ứng cử viên. Danh sách người ứng cử của cuộc bầu cử thêm là danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 nhưng không trúng cử.

4. Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm là danh sách cử tri trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021.

5. UBND cấp xã có đơn vị bầu cử thêm, cấp lại Thẻ cử tri cho cử tri để thực hiện bầu cử thêm; bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch Covid-19 phục vụ cho cuộc bầu cử thêm trên địa bàn.

6. Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử của đơn vị bầu cử thêm chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc bầu cử thêm; tổ chức thực hiện việc bầu cử theo quy định và bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 theo Hướng dẫn số 55/HD-UBBC ngày 11/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh.

7. Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức bầu cử thêm; in và cấp phát phiếu bầu, danh sách ứng cử viên cho các đơn vị bầu cử thêm.

8. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh trực tiếp chỉ đạo tổ chức bầu cử thêm tại các đơn vị bầu cử được phân công phụ trách.

9. Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan chỉ đạo việc tổ chức bầu cử thêm, thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm các điều kiện tổ chức tốt cuộc bầu cử thêm.

  Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử đồng thời bảo đảm yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Trong quá trình thực hiện tổ chức bầu cử thêm, nếu có vướng mắc thì báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ) xem xét, giải quyết./.

    Toàn văn nội dung Công văn số 60/UBBC-TT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác