Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Theo đó, đối tượng áp dụng Thông tư này là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Cụ thể thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ như sau:

- Tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hằng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12 năm 2021.

- Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này mà thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngay sau khi nhận được Thông tư 02/2022/TT-BNV, ngày 08/02/2022 UBND tỉnh có Văn bản số 48/UBND-VP8 về việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện,thành phố Nam Định triển khai thực hiện,đảm bảo thời gian theo quy định và Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

Nhận được chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh ngày 02/3/2022 Sở Nội vụ tỉnh Nam Định có Văn bản số 404/SNV-XDCQ để triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BNV. Văn bản nêu rõ đối tượng hưởng trợ cấp, thời điểm thực hiện mức trợ cấp mới và tổ chức thực hiện./.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Thông tư số 02/2022/TT-BNV

Văn bản 48/UBND-VP8Văn bản số 404/SNV-XDCQ tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác